Logo

PRAVIDLA ART BANK

1. Obecná ustanovení

  1. Tato pravidla určují zásady používání Art Bank Medicine (dále jen "Art Bank"), jejímž vlastníkem je společnost BRANDBQ Sp. z o.o., se sídlem v Krakově, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku vedeného Oblastním soudem pro Krakov - Śródmieście v Krakově, XI. Hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000372924, IČO 121360377, DIČ 6793049718 (dále jen "Brandbq"). 
  2. Art Bank je provozována prostřednictvím internetové stránky: https://art.wearmedicine.cz/.
  3. V rámci provozování Art Bank nabízí společnost Brandbq všem uživatelům internetu (dále jen "Autor" nebo "Autoři") možnost bezplatného nahrávání obrazů a grafik (dále jen "Grafika") prostřednictvím osobního účtu v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech. Účelem Art Bank je umožnit Autorům prezentovat své Grafiky a umožnit společnosti Brandbq navázat spolupráci s Autory nejzajímavějších Grafik, a to způsobem stanoveným v těchto Pravidlech.
  4. Nahrání grafiky do Art Bank prostřednictvím účtu, je udělením nevýhradní, odvolatelné a bezúplatné licence společnosti Brandbq k použití Grafiky za účelem posouzení možnosti navázání spolupráce s Autorem, jakož i k úpravě a uložení grafiky na serverech společnosti Brandbq nebo na jiných vhodných nosičích.
  5. V souvislosti s uložením Grafiky v Art Bank, může společnost Brandbq dle vlastního uvážení, navrhnout Autorovi spolupráci a nabídnout mu uzavření smlouvy s přesně stanovenými podmínkami dalšího užití Grafiky. 
  6. Uložením Grafiky na účet v Art Bank nevzniká žádné ze smluvních stran jakýkoli nárok, zejména závazek uzavřít smlouvu dle bodu 1.5.
  7. Uložení Grafiky na účtu v Art Bank neznamená, že Autor převádí vlastnické a autorské právo ke Grafice na společnost Brandbq, vlastnické a autorské právo ke Grafice zůstává i nadále její vlastníku jako nositeli těchto práv. Společnost Brandbq nesmí bez předchozího souhlasu Autora použít žádnou Grafiku uloženou v Art Bank k jinému účelu, než jak je uvedeno v bodech 1.4 a 1.5.
  8. Uložení Grafiky v Art Bank je rovnocenné s prohlášením Autora, že je autorem Grafiky a že neporušuje práva třetích osob a že při tvorbě díla nepoužil umělou inteligenci.
  9. Je zakázáno vkládat Grafiky porušující autorská práva, platné zákony a pravidla společenského soužití, dále Grafiky související se škodlivými látkami, pornografií, podněcující rasovou, náboženskou nebo národnostní nesnášenlivost apod. a také Grafiky s obsahem, který má fašistický nebo vulgární charakter, propaguje násilí, uráží náboženské cítění a porušuje práva jiných osob.
  10. Uložení Grafiky v Art Bank není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku.

 

2. Podmínky použití účtu v Art Bank

2.1. Předpokladem pro zaslání Grafiky do Art Bank je: 

1) přístup k internetu,

2) zřízení účtu,

3) souhlas s těmito Pravidly.

2.2. Autor je povinen zachovávat přísnou důvěrnost přístupových údajů ke svému účtu a zajistit, aby tyto údaje nemohly být sděleny třetím osobám.

2.3. Autor nesmí převádět práva k použíti účtu vedeného v Art Bank na třetí osoby. 

2.4. Pro používání účtu v souladu s jeho funkcemi je nutné mít:

1) vhodné zařízení (notebook, stolní počítač, tablet, smartfon),

2) přístup k internetu,

3) internetový prohlížeč, například Chrome, Safari, Opera, FireFox nebo podobný,

4) software, např. Java, Java Script, Flash;

5) e-mailový účet.

2.5. Autor má v rámci svého účtu následující možnosti: prohlížet své Grafiky, měnit své osobní údaje a heslo, účastnit se soutěží pořádaných společností Brandbq, zasílat dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, zasílat žádosti o trvalé odstranění Grafiky ze svého účtu (Grafika bude odstraněna do 7 dnů po obdržení žádosti).

2.6. Autor může v rámci svého účtu nahrát libovolný počet Grafik. Uložení není časově omezeno. Společnost Brandbq si vyhrazuje právo v budoucnu stanovit časová, množstevní a kvalitativní omezení.

2.7. Autor nesmí žádným způsobem zasahovat do systémového prostředí Art Bank, včetně zavádění nežádoucího (škodlivého) softwaru, ani provádět jiné činnosti s cílem neoprávněně zasahovat do provozu Art Bank.

2.8.  Autor je povinen používat účet v souladu s jeho účelem stanoveným v Pravidlech platných pro používání účtu; používání účtu k jiným účelům je zakázáno.

2.9. Společnost Brandbq má právo odstranit Grafiku z účtu Autora bez předchozího upozornění, pokud:

1) zjistí-li se, že Autor uvedl nesprávné identifikační nebo kontaktní údaje,

2) Autor poruší ustanovení těchto Pravidel.

 

 

3. Odpovědnost společnosti Brandbq

3.1 Společnost Brandbq vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila bezproblémový a nepřetržitý přistup k Art Bank. Společnost Brandbq si vyhrazuje právo z technických důvodů přístup k Art Bank pozastavit.

3.2 Společnost Brandbq nenese odpovědnost za:

1) problémy ve fungování Art Bank, pokud k nim dojde v důsledku událostí, které společnost Brandbq nemohla předvídat nebo jim s náležitou péčí zabránit, zejména v případě poruch souvisejících s kvalitou služeb poskytovaných přímo provozovateli internetu, jakož i v případě událostí vyšší moci. 

2) přerušení provozu, ke kterému dojde z technických důvodů (např. údržba, generální oprava, výměna zařízení) nebo mimo možnosti kontroly společnosti Brandbq;

3) ztráty údajů způsobené zejména poruchami zařízení nebo systému nebo jinými okolnostmi, za které společnost Brandbq v souladu s platnými právními předpisy neodpovídá.

 

4. Navázání spolupráce s Autorem

4.1. Za účelem navázání spolupráce dle bodu 1.6 společnost Brandbq kontaktuje Autora telefonicky nebo e-mailem a navrhne mu konkrétní podmínky týkající se užíti Grafiky a odměňovaní.

4.2. Pokud Autor návrh společnosti Brandbq přijme, strany uzavřou písemnou smlouvu, v níž budou specifikovány podmínky spolupráce, zejména podmínky užití Grafiky a odměňování.

 

5. Osobní údaje

5.1. Autor je povinen poskytnout pravdivé osobní údaje nezbytné pro identifikaci a kontakt s Autorem.

5.2. Osobní údaje Autora budou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a na základě informací, které byly Autorovi zpřístupněny v okamžiku poskytnutí osobních údajů společnosti Brandbq - tyto informace jsou rovněž uvedeny v níže uvedených ustanoveních.

5.3. Správcem osobních údajů Autora je společnost Brandbq (dále jen "Správce"). Dotazy nebo žádosti týkající se zpracování osobních údajů zasílejte na níže uvedené kontaktní údaje: [email protected]  nebo: Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

5.4. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté Autorem v souladu s předpisy za účelem:

d) použití Grafik v souladu s ustanoveními těchto Pravidel,

e) plnění povinností vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů,

f) kontaktování Autora pro předložení návrhu na spolupráci.

5.5. Zpracovávání osobních údajů Autora provádí Správce na základě: (i) plnění smlouvy o poskytování služeb správy účtu v Art Bank elektronickými prostředky na základě Pravidel a licenční smlouvy uvedených v těchto Pravidlech, (ii) provádění úkonů před uzavřením smlouvy, a to na žádost Autora (předání Grafik Art Bank a jejich vyhodnocení společnosti Brandbq); (iii) oprávněných zájmů Správce nebo jiné osoby. Mezi oprávněné zájmy Správce patří: kontaktování Autorů, ochrana práv a uplatňování nároků, včetně nároků souvisejících s ochranou osobních údajů.

5.6. Údaje budou uchovávány pod dobu než Autor požádá o výmaz Grafiky nebo výmaz Grafiky provede společnost Brandbq v souladu s příslušnými ustanoveními těchto Pravidel a po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů zpracování, včetně promlčení nároků, které mohou být vzneseny vůči Správci nebo Správcem zejména v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování elektronických služeb uzavřené podle těchto Pravidel.

5.7. V souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. (dále jen "Nařízení") má Autor právo na: přístup k údajům; opravu údajů; výmaz údajů; omezení zpracování údajů; přesun údajů (pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě); vznést námitku (pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce); odvolat souhlas (pokud je zpracování založeno na souhlasu).

5.8. Autor má právo podat stížnost u dozorčího orgánu, pokud podle jeho názoru zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení. V Polsku je dozorčím úřadem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.9. Údaje o Autorovi mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, se kterými Správce navázal spolupráci v rozsahu nezbytném pro výkon a provoz činnosti Správce, včetně právních a daňových poradců, jakož i poskytovatelů hostingových služeb. Údaje mohou být zpřístupněny příslušným daňovým nebo celním orgánům, jakož i jiným orgánům státní správy nebo samosprávy, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Společnost Brandbq si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto Pravidel. Změny a doplňky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

6.2 Uložením grafiky do Art Bank vyjadřuje autor souhlas s podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech.

6.3 Společnost Brandbq je oprávněna kdykoli ukončit činnost Art Bank, o čemž bude každý Autor informován.
 

Platí od 19.09.2023  

join photojoin photo

Vaše díla mají šanci dostat se na naše oblečení!

K zahájení stačí pár jednoduchých kroků a přihlášení vám zabere jen pár minut.

Přidejte se do Art Bank