Logo

Informace o pravidlech, kterými se řídí zpracování osobních údajů

Informace o pravidlech, kterými se řídí zpracování osobních údajů autorů grafik poskytnutých Art Bank společností Brandbq Sp. z o.o.

 

1. Autor grafik ("Autor"), který hodlá zaslat své grafiky Art Bank společnosti Brandbq Sp. z o.o., je povinen poskytnout řádné osobní údaje, nezbytné pro identifikaci a kontakt s Autorem.

2. Osobní údaje Autora jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Správcem osobních údajů Autora je společnost Brandbq společnost s ručením omezeným se sídlem v Krakově, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Krakov - Śródmieście v Krakově, XI. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000372924, IČ 121360377, DIČ 6793049718 (dále jen "Správce").

4. Dotazy nebo žádosti týkající se zpracování osobních údajů zasílejte na níže uvedené kontaktní údaje: [email protected] nebo: Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

5. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté Autorem v souladu s předpisy za účelem:

a) použití Grafik v souladu s ustanoveními Pravidel Art Bank.

b) plnění povinností vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů,

c) kontaktování Autora pro předložení návrhu na spolupráci.

6. Zpracovávání osobních údajů Autora provádí Správce na základě: (i) plnění smlouvy o poskytování služeb správy účtu v Art Bank elektronickými prostředky na základě Pravidel Art Bank a licenční smlouvy uvedené v těchto Pravidlech, (ii) provádění úkonů před uzavřením smlouvy, a to na žádost Autora (poskytnuti Grafik Art Bank a jejich vyhodnocení společnosti Brandbq); (iii) oprávněných zájmů Správce nebo jiné osoby. Mezi oprávněné zájmy Správce patří: kontaktování Autorů, ochrana práv a uplatňování nároků, včetně nároků souvisejících s ochranou osobních údajů.

7. Údaje budou uchovávány po dobu než Autor požádá o výmaz Grafiky, nebo výmaz Grafiky provede společnost Brandbq v souladu s příslušnými ustanoveními Pravidel Art Bank a po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů zpracování údajů, včetně promlčení nároků, které mohou být vzneseny vůči Správci nebo Správcem.

8. V souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. (dále jen "Nařízení") má Autor právo na: přístup k údajům; opravu údajů; výmaz údajů; omezení zpracování údajů; přesun údajů (pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě); vznést námitku (pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce); odvolat souhlas (pokud je zpracování založeno na souhlasu).

9. Autor má právo podat stížnost u dozorčího orgánu, pokud podle jeho názoru zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení. V Polsku je dozorčím úřadem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Údaje o Autorovi mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, se kterými Správce navázal spolupráci v rozsahu nezbytném pro výkon a provoz činnosti Správce, včetně právních a daňových poradců, jakož i poskytovatelů hostingových služeb. Údaje mohou být zpřístupněny příslušným daňovým nebo celním orgánům, jakož i jiným orgánům státní správy nebo samosprávy, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy.

11. Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány. Aktuální verze zásad byla přijata a je účinná od 29.08.2023.

 

 

join photojoin photo

Vaše díla mají šanci dostat se na naše oblečení!

K zahájení stačí pár jednoduchých kroků a přihlášení vám zabere jen pár minut.

Přidejte se do Art Bank